Oracle Eğitimlerimiz

Uzmanlık alanınız veritabanları olacaksa ve özellikle ORACLE DB üzerinde çalışma yapacaksanız doğru yerdesiniz...

ORACLE Temel SQL - PL/SQL Eğitimi


 • SQL SELECT cümlesi ile verinin sorgulanması
 • Tüm Sütunların veya  Belirlenen Seçilmesi
 • Aritmetik ifadelerin ve NULL değerlerin SELECT cümlesinde kullanımı
 • Sütun alias kullanımı
 • DISTINCT, Concatenation ve quote operatörü
 • Verinin Kısıtlanması ve Sıralanması
 • WHERE kullanarak verinin kısıtlanması
 • Mantıksal operatörler ve karşılaştırma operatörleri
 • ORDER BY ile sorguların yazılması
 • Verilerin artan ve azalan sırada sıralanması
 • Substitution değişkenler
 • Single-Row Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Single-Row ve Multiple-Row Fonksiyonlar arasındaki fark
 • Karakter Fonksiyonları
 • ROUND, TRUNC ve MOD Fonksiyonlarının kullanımı
 • Tarih fonksiyonları
 • Koşul İfadeleri ve Dönüştürme Fonksiyonları
 • Implicit ve Explicit veri tipi dönüşümleri
 • TO_CHAR, TO_NUMBER ve TO_DATE dönüştürme fonksiyonları
 • İçiçe fonksiyonlar
 • NVL, NULLIF ve COALESCE
 • SELECT cümlelerinde IF THEN ELSE koşul ifadesinin kullanımı
 • Veriyi Gruplama - Grup Fonksiyonları
 • AVG, SUM, MIN ve MAX fonksiyonları
 • Null değerlerin grup fonksiyonlarında handle edilmesi
 • GROUP BY kullanımı
 • HAVING kullanımı
 • Birden Çok Tabloyu Birbirine Bağlama (JOINS)
 • Birden çok tabloyu birbirine bağlayarak veri sorgulama
 • OUTER JOINS
 • SELF JOIN
 • CROSS JOINS
 • İçiçe Sorgular (Subqueries)
 • Single-Row içiçe sorgular
 • İçiçe sorgularda grup fonksiyonlarının kullanımı
 • Multiple-Row içiçe sorgular
 • ANY ve ALL operatörleri
 • Set operatörlerinin Kullanımı
 • Set operatör kullanımı
 • UNION, UNION ALL, INTERSECT ve MINUS operatörleri
 • DML İşlemleri
 • Tabloya yeni bir satır ekleme
 • Tablodaki veriyi değiştirme
 • DELETE ve TRUNCATE ile tablodan veri silinmesi
 • COMMIT ve ROLLBACK
 • Okuma Tutarlılığı
 • FOR UPDATE kullanımı
 • DDL İşlemleri
 • Şema Objeleri
 • Tablolar
 • Yığın (Heap-Organized) Tablo  oluşturma
 • Bir sorgudan tablo oluşturma (CTAS)
 • Geçici (Temporary) tablo oluşturma
 • Indeks (Index-Organized) Tablo oluşturma
 • Harici (External) Tablo oluşturma
 • Tablo değiştirme (ALTER) işlemleri
 • Tablo Silme (DROP)
 • Tabloyu Salt-Okunur (Read-Only) yapma
 • Tabloyu Daraltma (Shrink)
 • Tablo Taşıma
 • Kısıtlar (Constraints)
 • Primary Key
 • Unique Key
 • Foreign Key
 • Check Constraint
 • NOT NULL
 • Kısıtların kullanım dışı bırakılması/kullanıma alınması
 • Kısıtları silme (drop)
 • Indeksler
 • B-tree indeskler
 • Bitiştirilmiş (Concatenated) Indeksler
 • Fonksiyon tabanlı (function based) indeksler
 • Unique indeksler
 • Bitmap indeksler
 • Sıkıştırılmış (Compressed) indeksler
 • Parallel kullanımı
 • Görünmez (invisible) indeksler
 • İndekslerin bakımı
 • Bölümleme (Partitioning)
 • Bölümlendirilmiş tablolar oluşturma
 • Bölüm (partition) taşıma
 • Tabloya bölüm ekleme
 • Bölümleri birleştirme
 • Bölüm silme (drop)
 • Bölümün adını değiştirme
 • indeksleri bölümleme
 • Görüntüler (Views)
 • Sinonimler (Synonym)
 • Sıralar (Sequences)
 • Tetikleyiciler (Triggers)
 • Veritabanı Bağlantıları (Database Links)
 • PL/SQL tanımlayıcıları
 • Değişken kullanımı
 • Veri tipleri
 • %TYPE Attribute
 • Bind değişkenler
 • Çalıştırılabilir cümleler yazma
 • Basit PL/SQL Blok yazım kuralı
 • Koda açıklama  (comment) ekleme
 • Veri  tipi dönüşümleri
 • İçiçe bloklar
 • PL/SQL 'de operatörler
 • Kontrol Yapıları
 • IF cümleleri
 • CASE cümleleri
 • Basit Loop cümlesi
 • While Loop cümlesi
 • For Loop cümlesi
 • Continue cümlesi
 • Explicit Cursors
 • Cursor tanımlama
 • Cursor Açma/Kapama
 • Cursor'dan veri fetch etme
 • Hata yakalama (Exception Handling)
 • Prosedürler ve Fonksiyonlar
 • Paketler

ORACLE DBA I Eğitimi

 • Oracle DBA Kimdir? Ne iş yapar?
 • Oracle Veritabanı Mimarisi
 • Oracle Enterprise Linux 6.3 Kurulumu
 • Linux  İşletim sistemi konfigürasyonu (Kernel parametreleri, rpm paketleri, ASM diskleri, kullanıcı işlemleri)
 • Oracle 11g R2 Grid Infrastructure Yazılım Kurulumu
 • Oracle ASM Instance
 • Oracle 11g R2 Veritabanı RDBMS Yazılım Kurulumu
 • Oracle Veritabanının oluşturulması (DBCA,NETCA araçları)
 • Oracle Veritabanı Fiziksel Dosyalar (Spfile, Password File, Control File, Data File, Online Redo Log File, Archive Log File, Backup File)
 • Oracle Veritabanını Açma/Kapama Yöntemleri
 • Oracle Veritabanı Yönetimine Giriş
 • Tablespace ve Datafiles
 • Control ve Online Redo Log Dosya Yönetimi
 • Uyarı (Alert) ve İzleme (Trace) Dosyaları
 • Temel Veritabanı Kullanıcı İşlemleri
 • UNDO Yönetimi
 • Oracle Okuma Tutarlılığı ve Kilit mekanizması
 • Oracle Enterprise Manager (EMCTL ve EMCA araçları)

ORACLE DBA II Eğitimi

 • Oracle DBA için Linux komutları
 • Oracle ASM
 • RMAN (Yedek alma ve Kurtarma Senaryoları)
 • Flashback Teknolojisi
 • Data Pump (Export/Import)
 • Oracle Bakım ve Performans Yönetimi
 • Oracle Kaynak Yönetimi
 • İşlerin Otomatize Edilmesi
 • Veritabanının Klonlanması

ORACLE Temel SQL Tuning Eğitimi

 • SQL cümlesinin işlenmesi
 • Optimizer
 • Transformer ve Estimator
 • Plan Generator
 • Cost-Based Optimizer
 • Optimizer Neden Gereklidir?
 • Çalışma Planının (Execution Plan) yorumlanması
 • Çalışma Planı (Execution Plan) Nedir?
 • Plan Tablosu, AUTOTRACE kullanımı
 • EXPLAIN PLAN Kullanımı
 • V$SQL_PLAN görüntüsü
 • SQL Monitoring
 • Uygulama İzleme (Tracing)
 • Oturum izleme
 • trcsess aracı
 • SQL trace dosyası içeriği
 • TKPROF aracı
 • Tablo ve indeks işlemleri
 • Erişim Yolları (Access Paths)
 • Full table scan
 • B*tree indeksler ve null değerler
 • Index-Organized tablolar
 • Composite ve invisible indeksler
 • Optimizer Join Yöntemleri
 • Nested Loop Join
 • Sort Merge Join
 • Hash join
 • Cartesian Join
 • Equijoins ve Nonequijoins
 • Outer Joins
 • Antijoins
 • Start Transformation
 • Hint kullanımları
 • Optimizer İstatistikleri
 • Optimizer İstatistikleri türleri
 • Tablo, indeks ve sütun istatistikleri
 • Clustering Factor
 • Histogram kullanımı
 • Sistem istatistiklerinin toplanması
 • Manüel istatistik toplama
 • İstatistiklerin kilitlenmesi ve taşınması
 • SQL Tuning Advisor
 • SQL Access Advisor

ORACLE RAC Eğitimi

 • İÇERİK HAZIRLANIYOR

ORACLE DATA GUARD Eğitimi

 • İÇERİK HAZIRLANIYOR